Następny Poprzedni

Społeczna odpowiedzialność Biznesu

Budujemy razem przyszłość dla Firmy, Naszych Pracowników
oraz Otoczenia Społecznego

WSTĘP

Firma OKECHAMP S.A. od lat realizując dynamiczną politykę rozwoju, transparentnie zarządza obszarem odpowiedzialności społecznej i bada wpływ swojej działalności na otoczenie społeczne. Lata doświadczeń biznesowych, a tym samym zdobyta wiedza, zrealizowane projekty, a także zbudowany kapitał społeczny pozwalają Zarządowi Firmy OKECHAMP S.A. podejmować trafne decyzje biznesowe.

Wartości Firmowe: Uczciwość, Szacunek, Jakość, Konkurencyjność, Rozwój i Dobra Atmosfera są kompasem na drodze codziennego zarządzania Firmą, a jednocześnie stanowią obligatoryjny punkt wyjścia dla podejmowania trudnych decyzji, w szczególności tych mających wpływ na realia życia naszych Pracowników.

Opracowane do tej pory dokumenty związane z Odpowiedzialnością Społeczną, w tym przede wszystkim Kodeks Wartości, Polityka Etyczna, Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji, Polityka Bezpieczeństwa czy Polityka Środowiskowa stanowią spójną formalną podstawę dla podejmowanych działań i decyzji. Niniejszy dokument ma natomiast wymiar praktyczny i stanowi punkt wyjścia dla zdefiniowania działań operacyjnych w obszarach odpowiedzialności społecznej zdefiniowanych przez OKECHAMP S.A. Dokument ten może być także pomocny w rozwinięciu szerszej dyskusji z różnymi grupami interesariuszy na temat odpowiedzialności społecznej OKECHAMP S.A.

Oczekujemy od Menadżerów OKECHAMP S.A. otwartego spojrzenia i pełnej partycypacji w realizacji postawionych w niniejszym dokumencie priorytetów oraz celów strategicznych dla obszaru odpowiedzialności społecznej. Tylko nasza wspólna praca pozwoli na wypracowanie dobrych rozwiązań i podążanie we właściwym kierunku, a także pełną integrację działań społecznie odpowiedzialnych ze strategią biznesową naszej organizacji.

PRIORYTETY I CELE STRATEGICZNE DLA CSR W OKECHAMP S.A.

Inspiracją dla opracowania niniejszego materiału były Cele Zrównoważonego Rozwoju opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także wnioski z Audytu Etycznego SMETA przeprowadzonego w OKECHAMP S.A. na początku bieżącego roku.

Zarząd wyznaczył 4 kluczowe priorytety realizujące politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w OKECHAMP S.A. oraz określił dla nich cele strategiczne, które traktować należy jak kierunek dla pożądanych zmian w wyznaczonym obszarze. Kompleksowo prezentują one gospodarczy, społeczny i środowiskowy wymiar działalności naszego przedsiębiorstwa planowany na najbliższe lata.

Powyższe priorytety wpisują się również i realizują następujące

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Firma OKECHAMP S.A. rozwija odpowiedzialną ekonomię, co oznacza koncentrację na wzroście i rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu społecznego, finansowego i środowiskowego dla podejmowanych przez Spółkę OKECHAMP S.A. działań.

1.1. Priorytet > obszar społeczny

 • Inwestujemy środki w rozwój i poprawę ergonomii miejsc pracy

1.2. Priorytet > obszar ekonomiczny

 • Dążymy do pozycji lidera na rynku światowym

1.3. Priorytet > obszar środowiskowy

 • Rozwijamy się, uwzględniając wszystkich interesariuszy

Powyższe priorytety mogą być realizowane poprzez następujące CELE STRATEGICZNE:

1. SPOŁECZNE

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Uwzględniamy w rozwoju potrzeby i ryzyka dla lokalnej społeczności, tworzymy nowe miejsca pracy oraz współpracujemy ściśle z organizacjami lokalnymi działającymi na rzecz regionu.

DBAMY O SŁABSZYCH

Poprzez Fundację OKECHAMP S.A. dbamy o słabszych i cierpiących, skutecznie komunikujemy  możliwości dostępnej pomocy w naszej Firmie (np. zapomogi)

STOSUNKI Z KLIENTAMI / DOSTAWCAMI

Współpracujemy z Klientami reprezentującymi w działaniach podobne nam wartości.

RELACJE PRACOWNICZE

Akceptujemy i wspieramy działania mające na celu integrację Pracowników, szanujemy ich prawo do zrzeszania się.

2. EKONOMICZNE

ZARABIAMY

Dbamy o stały wzrost wyników firmy, by móc się nimi dzielić z interesariuszami

KONKURUJEMY

Opracowujemy plany inwestycyjne mające na celu przygotowanie Firmy do efektywnego konkurowania na globalnych rynkach. Nasze działania w tym zakresie mają zapewnić Firmie przewagę konkurencyjną.

3. ŚRODOWISKOWE

INWESTUJEMY

Analizujemy wszystkie inwestycje pod kątem ich wpływu na warunki pracy, warunki środowiskowe, a także dobrostan naszych Pracowników. Dodatkowo dbamy o zabezpieczenia na wypadek pandemii lub innych zjawisk o charakterze siły wyższej

Firma OKECHAMP S.A. prowadzi transparentną politykę personalną w oparciu o przepisy prawa, ale również etykę wyrażoną w postaci przyjętego w firmie Kodeksu Wartości. Wynagradzając godziwie za pracę i rozwijając Pracowników, Firma wnosi realną wartość w życie osobiste Pracowników OKECHAMP S.A.

2.1. Priorytet > obszar społeczny

 • Kierujemy się Kodeksem Wartości i Prawami Człowieka we wszystkich decyzjach dotyczących Pracowników

2.2. Priorytet > obszar ekonomiczny

 • Tworzymy i zmieniamy nasze miejsca pracy na lepsze

2.3. Priorytet > obszar środowiskowy

 • Edukujemy w zakresie ochrony środowiska

Powyższe priorytety mogą być realizowane poprzez następujące CELE STRATEGICZNE:

1. SPOŁECZNE

PRAWA CZŁOWIEKA

Kierujemy się Prawem, Kodeksem Wartości stworzonym przez Pracowników oraz wytycznymi audytorów zewnętrznych w podejmowanych przez nas działaniach, a także wymagamy tego od firm współpracujących.

BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY

Opieramy działania BHP na szczegółowej i pogłębionej analizie ryzyk i zagrożeń oraz rozpoczynamy wdrażanie BBS behaviour-based system w  oparciu o nową funkcję Lidera Bezpieczeństwa.

RÓŻNORODNOŚĆ

Integrujemy w różnorodności wszystkich Pracowników umożliwiamy partycypację w kulturę Firmy każdemu Pracownikowi.

KONFLIKTY INTERESÓW

Jasno formułujemy cele i zadania eliminując tym samym powstawanie konfliktu interesów między Pracownikami / działami w Firmie.

2. EKONOMICZNE

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Budujemy transparentne systemy wynagrodzeń uwzględniając wartość pracy i godziwość warunków życia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy Kandydatom i Pracownikom bezpieczeństwo danych osobowych.

3. ŚRODOWISKOWE

EDUKUJEMY EKOLOGICZNIE

Stawiamy na edukację w obszarze ekologii.

Firma OKECHAMP S.A. prowadząc inwestycje i rozwijając swoją działalność, dba o środowisko naturalne, spełniając wszystkie wymogi prawne w tym zakresie, jak również podejmując inicjatywy redukujące swój wpływ na środowisko.

3.1. Priorytet > obszar społeczny

 • Sprawdzamy nasz wpływ na środowisko

3.2. Priorytet > obszar ekonomiczny

 • Oszczędzamy zasoby, dbając o środowisko

3.3. Priorytet > obszar środowiskowy

 • Budujemy wewnętrzny zamknięty obieg zasobów naturalnych

Powyższe priorytety mogą być realizowane poprzez następujące CELE STRATEGICZNE:

1. SPOŁECZNE

MINIMALIZUJEMY WPŁYW FIRMY NA ŚRODOWISKO

Szukamy rozwiązań minimalizujących wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, a w związku z tym na życie mieszkańców i naszego otoczenia.

2.  EKONOMICZNE

WODA I ENERGIA

Oszczędzamy wodę w całym procesie produkcji oraz optymalizujemy zużycie energii.

3.  ŚRODOWISKOWE

WEWNĘTRZNA GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Tworzymy wewnętrzny obieg zasobów naturalnych oraz dążymy do redukcji odpadów.

Firma OKECHAMP S.A. rozwijając swoje produkty, przyczynia się do tworzenia zdrowej i bezpiecznej dla środowiska alternatywy oraz promuje zdrową i zbilansowaną dietę codzienną.

4.1. Priorytet > obszar społeczny

 • Promujemy zdrowe produkty i zbilansowaną dietę

4.2. Priorytet > obszar ekonomiczny

 • Rozwijamy i sprzedajemy ekologiczne produkty

4.3. Priorytet > obszar środowiskowy

 • Wybieramy opakowanie ekologiczne i tworzone w sposób zrównoważony

Powyższe priorytety mogą być realizowane poprzez następujące CELE STRATEGICZNE:

1. SPOŁECZNE

ZDROWE PRODUKTY

Produkujemy wartościowe spożywczo produkty.

ZBILANSOWANA DIETA

Nasze kampanie marketingowe marki OLE! wspierają zdrowe i zrównoważone posiłki, edukujemy Polaków jak smacznie i zdrowo jeść.

2.  EKONOMICZNE

NOWE PRODUKTY

Rozwijamy nowe produkty roślinne zastępujące produkty mięsne.

3.  ŚRODOWISKOWE

OPAKOWANIA

Wybieramy materiały ekologiczne oraz ograniczamy straty materiałowe w procesie produkcji.

 

OKECHAMP S.A., ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań, tel.: 061 846 99 00, fax: 061 846 99 01, email: biuro.poznan@okechamp.pl, www.okechamp.pl NIP: 779-21-94-028, REGON:634419544, BDO:000087546, KRS: 0000235254 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5
.921.368 zł kapitał wpłacony: 5.921.368 zł

X

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny