Następny Poprzedni

Polityka Etyczna

 

Niniejsza polityka etyczna (dalej jako „Polityka”) jest zbiorem zasad i wartości odzwierciedlających przekonania osób tworzących i zarządzających spółką OKECHAMP S.A., które winny być uwzględniane na każdym etapie prowadzonej działalności.

Dla zapewnienia pełnej realizacji zasad wskazanych w Polityce zarówno wewnątrz OKECHAMP SA, jak i przez osoby oraz podmioty z nią współpracujące, mając na uwadze zadania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane przez OKECHAMP SA, wprowadza się Politykę o następującej treści:

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Celem ustalenia Polityki jest zapewnienie przestrzegania wyrażonych w niej zasad etycznych zarówno przez OKECHAMP SA, jej pracowników, współpracowników, a także współpracujące z nią podmioty.

 2. Polityka jest rozpowszechniana wśród pracowników i klientów spółki OKECHAMP SA poprzez jej publikację na stronie internetowej, wysyłanie pocztą elektroniczną, poinformowanie pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce, szkolenia wewnętrzne pracowników.

 3. Polityka obowiązuje Zarząd i wszystkich pracowników OKECHAMP SA, którzy tym samym są zobowiązani do jej bezwzględnego przestrzegania.

 4. Polityka, zgodnie z czynionymi w tym zakresie ustaleniami, kierowana

§ 2

Polityka dotyczy następujących obszarów:

 1. Zatrudniania pracowników, ich rozwoju i bezpieczeństwa w miejscu pracy

 2. Bezpieczeństwa informacji i danych powierzonych OKECHAMP,

 3. Ochrony środowiska i działań ekologicznych,

 4. Standardów współpracy z klientami.

 

Zatrudnianie i rozwój pracowników, bezpieczeństwo w miejscu pracy

§ 3

 1. OKECHAMP SA i wszyscy jej pracownicy zobowiązują się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym wszelkich jego zapisów związanych z przyjmowaniem do pracy, zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

 2. W procesie rekrutacji, zatrudniania, jak i rozwoju zawodowego pracowników OKECHAMP SA prowadzi sprawiedliwą politykę opartą na zasadzie równego traktowania.

 3. OKECHAMP SA wypłaca pracownikom regularne i godziwe wynagrodzenie za pracę, nienaruszające prawnych wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wszystkim pracownikom przedstawiane będą ich warunki wynagradzania przed rozpoczęciem pracy, zaś w odniesieniu do płacy za dany okres – przy każdej wypłacie. Stosowanie potrąceń z wynagrodzenia jako środka dyscyplinującego jest niedopuszczalne; dokonywanie potrąceń możliwe jest wyłącznie na zasadach i w granicach przewidzianych przepisami prawa.

 4. OKECHAMP SA przestrzega zakazu dyskryminacji, tj. nierównego traktowania w szczególności ze względu na płeć, rasę, status społeczny, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie lub przekonania polityczne, przynależność związkową wiek czy stan cywilny, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 5. OKECHAMP SA posiada wdrożoną procedurę przeciwdziałania mobbingowi i podejmuje starania, by środowisko pracy było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy (zarówno fizycznej, jak i psychicznej), zarówno ze strony przełożonych jak i innych pracowników czy osób trzecich.

 6. OKECHAMP SA bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoli w tym zakresie swoich pracowników, a także wdraża rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo jej pracowników uwzględniające aktualny stan wiedzy technicznej oraz zagrożenia charakterystyczne dla prowadzonej przez OKECHAMP SA działalności.

 7. OKECHAMP SA respektuje prawo pracowników do zrzeszania się.

 8. OKECHAMP SA jednoznacznie sprzeciwia się jakimkolwiek formom pracy przymusowej i w pełni respektuje zasadę dobrowolności zatrudnienia zgodną z zasadami wynikającymi z przepisów prawa pracy.

 9. OKECHAMP SA jednoznacznie sprzeciwia się nielegalnemu wykorzystywaniu pracy dzieci, zaś zatrudnianie osób młodocianych dopuszczalne jest wyłącznie na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Bezpieczeństwo informacji i danych powierzonych OKECHAMP SA

§ 4

 1. OKECHAMP S.A. przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji związanych z ochroną własności intelektualnej, informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ochroną danych osobowych.
 2. Cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji realizowane są poprzez rozwiązania informatyczne, wewnętrzne procedury jak również szkolenia pracowników.
 3. Pracownicy są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystywanie zasobów OKECHAMP S.A. (własności intelektualnej, oprogramowania, sprzętu, surowców oraz wszelkich innych narzędzi potrzebnych i zapewnionych przez OKECHAMP S.A. do realizacji obowiązków) zgodnie z zasadami i procedurami spółki.
 4. Pracownicy są zobowiązani chronić wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jak również informacje poufne pozyskane do klientów i partnerów biznesowych OKECHAMP S.A.
 5. Każdy pracownik OKECHAMP S.A. powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie wszelkich przepisów, regulacji i procedur związanych z ochroną, przetwarzaniem, wykorzystywaniem oraz poufnością danych osobowych.

Ochrona środowiska i działania ekologiczne

§ 6

 1. OKECHAMP SA przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

 2. OKECHAMP SA celowo ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzania odpadów.

 3. OKECHAMP SA uświadamia swoich pracowników na temat możliwych do podjęcia przez pracowników w zakładzie działań ekologicznych.

Standardy współpracy z klientami

§ 7

 1. OKECHAMP SA buduje z klientami relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

 2. OKECHAMP SA przestrzega podjętych zobowiązań, dokłada starań aby dostarczyć zadeklarowaną jakość produktów i weryfikuje potrzeby swoich klientów w tym zakresie.

 3. OKECHAMP SA przestrzega zasad uczciwej konkurencji.

 4. OKECHAMP SA nie akceptuje żadnych przejawów i form korupcji.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Wszelkie przypadki naruszenia postanowień Polityki winny być niezwłocznie zgłaszane Zarządowi OKECHAMP SA.

 2. Dla jak najpełniejszej realizacji celów Polityki, przestrzeganie jej postanowień będzie okresowo badane, zaś jej treść będzie podlegała ocenom co do swojej aktualności i odpowiedniości do zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego oraz prowadzonej przez OKECHAMP SA działalności.

 

 

OKECHAMP S.A., ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań, tel.: 061 846 99 00, fax: 061 846 99 01, email: biuro.poznan@okechamp.pl, www.okechamp.pl NIP: 779-21-94-028, REGON:634419544, BDO:000087546, KRS: 0000235254 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5
.921.368 zł kapitał wpłacony: 5.921.368 zł

X

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny